Rolnictwo ekologiczne to temat bardzo często podejmowany w ostatnim czasie. Niewiele osób wie jednak na czym ono polega, a także jakie są jego główne założenia i cele. Wiedza ta jest jednak niezbędna do tego, aby zrozumieć jego istotę.

Rolnictwo ekologiczne definiuje się jako metodę gospodarowania, która zmniejsza zależności od nakładów zewnętrznych poprzez stymulowanie biologicznych mechanizmów produkcyjnych w zakresie konkretnego gospodarstwa. To rodzaj rolnictwa, które do minimum ogranicza stosowanie środków wytworzonych lub przetworzonych przemysłowo. Ma ono na celu naśladowanie procesów, jakie zachodzą w naturalnych ekosystemach, zarówno pod względem jakościowych, jak i ilościowym.

Podstawowe cele i idee rolnictwa ekologicznego

Wyróżnia się trzy podstawowe cele rolnictwa ekologicznego. Zalicza się do nich: zachowanie wysokiego poziomu próchnicy, która wpływa na żyzność gleby, utrzymanie równowagi biologicznej w środowisku produkcji oraz dążenie do samowystarczalności paszowo-nawozowej.

Zgodnie z nadrzędną ideą, w rolnictwie ekologicznym płody rolne powstają w samoregulujących się cyklach przyrodniczych, przy czym ich jakość biologiczna jest porównywalna z jakością surowców pochodzących z ekosystemów naturalnych.

https://avanet.pl/

Okres konwersji

Jednym z najważniejszych elementów rolnictwa ekologiczne jest przestawienie produkcji rolnej na metodę ekologiczną. Oznacza to, iż gospodarstwo, przed przyznaniem status ekorolniczego, musi stosować założenia rolnictwa ekologicznego przez przynajmniej dwa lata. W przypadku upraw wieloletnich okres ten wynosi trzy lata. Stosowanie okresu konwersji jest uwarunkowane koniecznością rozkładu pozostałości stosowanych wcześniej środków agrochemicznych i ma służyć osiągnięciu równowagi ekologicznej w gospodarstwie.

Należy również podkreślić, iż kryteria rolnictwa ekologicznego nie dotyczą wyłącznie wymogów związanych z uprawą roślin i chowem zwierząt, ale obejmują także kwestie związane z przetwórstwem surowców ekorolniczych oraz zasadami znakowania produktów przeznaczonych do obrotu.