Jedną z podstawowych idei rynku kapitałowego jest umożliwienie inwestorowi dokonywania inwestycji w instrumenty finansowe. Mając to na uwadze, niezbędne jest funkcjonowanie podmiotów infrastruktury rynku kapitałowego – jak np. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, jak również pośredników – czyli firm inwestycyjnych, określanych mianem domów maklerskich lub biur maklerskich.

Do kategorii dostawców usług maklerskich zalicza się domy maklerskie (przykładem może służyć tutaj Polski Dom Maklerski S.A.), banki prowadzące działalność maklerską, zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zagraniczne osoby prawne z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

Biuro maklerskie
Biuro maklerskie i jego pomoc w inwestowaniu

Nadrzędnym organem regulującym cały obrót papierami wartościowymi, a także czuwającym nad zgodnym z prawem funkcjonowaniem biur maklerskich, spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych, giełdy oraz działalnością inwestycyjną samych inwestorów jest Komisja Nadzoru Finansowego, jednak trafność samych decyzji, a także to czy inwestowanie przyniesie zysk, zależy głównie od indywidualnych wyborów.

Szczególnie ważnym aspektem jest tutaj fakt, że aby funkcjonować na rynku domy, czy też biura maklerskie muszą uzyskać zezwolenie udzielone przez KNF. Na stronie internetowej KNF dostępny jest jawny rejestr firm inwestycyjnych, w którym odrębnie ukazane są domy maklerskie, biura maklerskie, zagraniczne firmy inwestycyjne i agenci firm inwestycyjnych.

Dzięki temu bez problemu zweryfikować można wiarygodność danej instytucji i rozwiać wszelkie wątpliwości.