Jakie wymagania spadają na właścicieli i zarządców budynku w ramach ochrony przeciwpożarowej?

Pożar zazwyczaj jest skutkiem różnego typu zaniedbań lub nieuwagi, czasem jednak bywa zwykłym dziełem przypadku. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo jego powstania oraz zredukować wynikłe z niego skutki, należy przede wszystkim zadbać o odpowiednią organizację ochrony przeciwpożarowej, a także zwrócić uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad użytkowania budynku wraz z otaczającym go terenem.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe i jego podstawy prawne

Aby zabezpieczenie przeciwpożarowe można było uznać za skutecznie, musi być indywidualnie dedykowane konkretnemu budynkowi z uwzględnieniem charakterystyki możliwego zagrożenia pożarowego, warunków ochrony przeciwpożarowej oraz sposobu postępowania w przypadku wystąpienia pożaru.

Pożar w terenie zalesionym

Pożar lasu

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, ochrona przeciwpożarowa ma polegać na realizacji czynności skupiających się na ochronie życia, zdrowia, mienia, a także środowiska naturalnego, przed pożarem, innymi klęskami żywiołowymi oraz przed innego typu miejscowym zagrożeniem. Szczególną odpowiedzialność w ramach wypełniania wymogów stawianych przez przepisy o ochronie pożarowej ponosi właściciel obiektu, a także zarządca i użytkownik budynku.

Obowiązki właściciela, zarządcy i użytkownika obiektu

Właściciel, zarządca oraz użytkownik budynku zobowiązani się przede wszystkim do przestrzegania wszelkich norm przeciwpożarowych, w tym wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych oraz technologicznych. W ich gestii leży zapewnienie odpowiedniego wyposażenia budynku i otaczającego go terenu w niezbędne urządzenia przeciwpożarowe (również w gaśnice), które zgodne są z przepisami zawartymi w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Oprócz tego wymienione osoby ponoszą odpowiedzialność za konserwację i – w razie potrzeby – naprawy sprzętu przeciwpożarowego w sposób, który zapewni ich sprawne oraz niezawodne funkcjonowanie. Przepisy nakładają również na właściciela, zarządcę oraz użytkowników odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim osobom przebywającym w obiekcie i terenie do niego przylegającym bezpiecznej i szybkiej ewakuacji w razie pożaru.

Nie tylko przestrzeganie zasad

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz zapewnienie drogi ewakuacji to nie jedyne obowiązki spadające w ramach ustawy o ochronie przeciwpożarowej na właścicieli, zarządców oraz użytkowników określonych przepisami obiektów. Dodatkowo muszą oni zająć się m. in. przygotowaniem budynku i otaczającego go terenu do przeprowadzenia akcji ratowniczej (droga dojazdowa dla wozów straży pożarnej, dostęp do hydrantu); poinformowaniem użytkowników budynku o przepisach przeciwpożarowych; określeniem sposobu postępowania na wypadek pożaru itp.

One Response

  1. Ocena Ryzyka Zawodowego